Thema privacy en wetgeving

Hoe veranderende wetgeving privacy beïnvloedt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct gaan over een individu of die te herleiden zijn naar een specifiek persoon. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG (Engels: GDPR). Men moet kunnen verantwoorden welke persoonsgegevens worden gebruikt, waarom deze gegevens worden gebruikt en of de gegevens bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt.

Anonimiseren van persoonsgegevens

Het publiceren van persoonsgegevens zonder grondslag – bijvoorbeeld expliciete toestemming van de persoon in kwestie – is niet toegestaan. Wanneer er geen grondslag is moeten persoonsgegevens voor publicatie onherkenbaar worden gemaakt. Dit noemen we ook wel ‘data masking’. Het kan gaan om het ‘aflakken’ van gegevens in teksten, maar ook om het ‘blurren’ van een persoon of het kenteken van een voertuig op een foto of video. Dit is precies waarvoor Anonimizer zorgt.

Overheden en publiekrechtelijke organisaties

In de praktijk zien we dat de plicht tot anonimiseren vooral veel overheden raakt. Denk aan de Rijksoverheid met uitvoeringsorganisaties als Rijkswaterstaat, aan provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten en waterschappen. Ook voor publiekrechtelijke organisaties is het van het grootste belang om AVG-compliant te zijn. De Kamer van Koophandel (KvK), Kadaster, TNO, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Informatie Beheer groep (IB), Sociaal Economische Raad (SER) etc. Nederlandse overheden en publiekrechtelijke organisaties hebben te maken met veranderende wetgeving die grote impact heeft op de informatievoorziening.

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 ingegaan. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de werking van overheden en semi-overheden transparanter te maken. De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Een belangrijk verschil met de huidige Wob is dat overheden actief informatie openbaar moeten maken. Bij de Wob bestaat alleen een wettelijke plicht om informatie te leveren op verzoek. Met deze toenemende transparantie verwachten wij ook een toename in de behoefte aan snelle, veilige en consistente ondersteuning bij AVG-veilig publiceren.

Wet Elektronische Publicaties

Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties online te zetten. Hiervoor heeft de overheid de website officielebekendmakingen.nl in het leven geroepen. De Wep maakt het voor burgers mogelijk om op een centrale digitale plaats alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Omgevingswet en het programma Beter Kenbaar

Andere wetten die veel impact hebben op publicaties van en inzicht in overheidsinformatie, zijn de Omgevingswet en het programma Beter Kenbaar. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en treedt – na diverse keren uitgesteld te zijn – in werking op 1 juli 2023.
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is per 31 december 2020 opgehouden te bestaan. Met het programma Beter Kenbaar zijn de publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten overgezet naar het Kadaster en vastgelegd in de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB).

BIO - Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Ook de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is al weer een aantal jaren van kracht. De BIO verving de oude baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Met de overgang van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO ontstond één kader van normen voor informatiebeveiliging binnen alle overheden. Het mag duidelijk zijn dat al deze ontwikkelingen organisaties voor een uitdaging stellen. Hoe publiceer je grote hoeveelheden informatie en garandeer je tegelijkertijd de bescherming van persoonsgegevens? Anonimizer biedt uitkomst.

Meer weten over Anonimizer, of je collega's overtuigen?

Bel ons

We zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

085 40 14 270

Plan een demo in

Benieuwd hoe Anonimizer jouw organisatie kan helpen? Tijdens een demo van een uur vertellen we graag meer. Online via Teams, of op locatie. Geheel vrijblijvend en kosteloos.