Soepel inspelen op veranderende wetgeving met Anonimizer

Omgaan met privacy-wetgeving

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct gaan over een individu of die te herleiden zijn naar een specifiek persoon. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG (Engels: GDPR). Men moet kunnen verantwoorden welke persoonsgegevens worden gebruikt, waarom deze gegevens worden gebruikt en of de gegevens bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt.

Anonimiseren van persoonsgegevens

Het publiceren van persoonsgegevens zonder grondslag - bijvoorbeeld expliciete toestemming van de persoon in kwestie - is niet toegestaan. Wanneer er geen grondslag is moeten persoonsgegevens voor publicatie onherkenbaar worden gemaakt. Dit noemen we ook wel 'data masking'. Het kan gaan om het 'aflakken' van gegevens in teksten, maar ook om het 'blurren' van een persoon of tekst op een afbeelding. Dit is precies waar Anonimizer voor zorgt.

Overheden en publiekrechtelijke organisaties

In de praktijk zien we dat de plicht tot anonimiseren vooral veel overheden raakt. Denk aan de Rijksoverheid met uitvoeringsorganisaties als Rijkswaterstaat, aan provincies, omgevingsdiensten., gemeenten en waterschappen. Ook voor publiekrechtelijke organisaties is het van het grootste belang om AVG-compliant te zijn. De Kamer van Koophandel (KvK), Kadaster, TNO, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Informatie Beheer groep (IB), Sociaal Economische Raad (SER) etc. Nederlandse overheden en publiekrechtelijke organisaties hebben te maken met veranderende wetgeving die grote impact heeft op de informatievoorziening.

Wet Elektronische Publicaties

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties online te zetten. Hiervoor heeft de overheid de website officielebekendmakingen.nl in het leven geroepen. De Wep maakt het voor burgers mogelijk om op een centrale digitale plaats alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Wet Open Overheid

Op 5 oktober 2021 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet open overheid (Woo). Naar verwachting zal de Woo uiterlijk op 1 juni 2022 van kracht zijn. De Woo vervangt dan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de werking van overheden en semi-overheden transparanter te maken. De Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Een belangrijk verschil met de huidige Wob is dat overheden actief informatie openbaar moeten maken. Bij de Wob bestaat alleen een wettelijke plicht om informatie te leveren op verzoek. Met deze toenemende transparantie verwachten wij ook een toename in de behoefte aan snelle, veilige en consistente ondersteuning bij AVG-veilig publiceren.

Omgevingswet en het programma Beter Kenbaar

Andere wetten die naar verwachting veel impact gaan hebben op publicaties van en inzicht in overheidsinformatie, zijn de Omgevingswet en het programma Beter Kenbaar. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en treedt in werking in juli 2022.
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is per 31 december 2020 opgehouden te bestaan. Met het programma Beter Kenbaar zijn de publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten overgezet naar het Kadaster en vastgelegd in de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB).

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Sinds 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Met overgang van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO ontstaat één kader van normen voor informatiebeveiliging binnen alle overheden. Het mag duidelijk zijn dat al deze ontwikkelingen organisaties voor een uitdaging stellen. Hoe publiceer je grote hoeveelheden informatie en garandeer je tegelijkertijd de bescherming van persoonsgegevens? Anonimizer biedt uitkomst.